Örter,  Plantbased Vegetarisk Mat,  Stresshantering

15 anledningar att äta några russin varje dag & OBS välj ekologiskt

Russin är en stark antioxidant och ger också skjuts till sexlivet plus att den faktiskt motverkar karies – här 15 anledningar att äta några russin varje dag.

Pigg som ett russin borde vara ett bättre uttryck än skrumpen som ett russin. Personligen bokstavligen älskar jag russin och framförallt som naturlig smaksättare i raw bakverk osv. Bland annat bakar jag med russin nu i TV-programmet Älskade Unge. 

OBS – viktigt att alltid välja ekologiskt – då druvor annars besprutas hårt.

15 anledningar att äta några russin varje dag

 1. Innehåller Vitamin C, B2, B1, B6, Karoten, fosfor, järn, kalcium, kalium, magnesium, natrium, selen, zink
 2. Innehåller också folat, niacin, alfa-tokeferol.
 3. Har visat sig öka sexuella förmågan; innehåller aminosyran arginin som stimulerar blodflöde i hela kroppen och framförallt till könsorganen.
 4. Innehåller fytokemikalier som skyddar mun och tandkött mot bakterier och karies samt andra sjukdomar som kan skada tandkött.
 5. Är en stark antioxidant.
 6. Är starkt antiinflammatorisk.
 7. Verkar antibakteriell.
 8. Har visat sig motverka vissa typer av ögonsjukdoma.
 9. Verkar avstressande och tillför kroppen många av de ämnen som kroppen förbrukar vid stress.
 10. Motverkar förstoppning då russin innehåller mycket bra fibrer samtidigt som den hjälper matsmältningen.
 11. Stärker skelett.
 12. Stärker nerver.
 13. Har visat sig motverka vissa typer av cancer.
 14. Ger bra energi vid och efter träning då de innehåller höga halter av kolhydrater.
 15. Har i studier visat sig minska blodtrycket.

 

OBS: Russin innehåller mer kolhydrater än en vanlig vindruva då sockerhalten blir mer koncentrerad vid tillverkningsprocessen. Russin innehåller ca 60 procent socker – därför ska man inte äta för stora mängder av russin då man kan få i sig för mycket kalorier. Russin är perfekt som naturlig sötning i ex bakverk osv.

Det finns en rad olika sorters russin. Russin som är torkade vindruvor finns i en rad olika sorter. Dels de som fått mogna i solen (de blir extra söta), de finns de som är lite syrligare. Färgmässigt från de stora mörkbruna till gula, och riktigt gröna. Tillverkningsland är Kalifornien, Sydafrika, Chile, Turkiet och Iran. Vilken sort du själv väljer är upp till dig, välj dock alltid ekologiska russin då vindrutor tillhör ett av de växter som sprutas med mest bekämpningsmedel.

 

Läs mer här

Är du nyfiken på forskning här några studier att läsa på mer från.

In English

Raisins are a strong antioxidant and also provides a lift to your sex life, plus it actually prevents caries – here 15 reasons to eat a few raisins every day.

Mouse as a raisin should be a better term than shriveled like a raisin. Personally, literally, I love raisins, and above all the natural flavor in raw pastries etc.

15 reasons to eat a few raisins every day

 1. Contains Vitamin C, B2, B1, B6, carotene, phosphorus, iron, calcium, potassium, magnesium, sodium, selenium, zinc
 2. Also contains folate, niacin, alpha tokeferol.
 3. Has been shown to increase sexual ability; contains the amino acid arginine which stimulates blood flow throughout the body and especially to the genitals.
 4. Contains phytochemicals that protect the mouth and gums against bacteria and tooth decay and other diseases that can damage the gums.
 5. Is a strong antioxidant.
 6. Is strongly anti-inflammatory.
 7. Appears antibacterial.
 8. Has been shown to counteract certain types of eye diseases.
 9. Relaxes and supplies the body with many of the substances consumed by the body during stress.
 10. Prevents constipation as raisins contains very fine fibers while helping digestion.
 11. Strengthens bones.
 12. Strengthens the nerves.
 13. Has been shown to counteract certain types of cancer.
 14. Provides good energy during and after exercise because they contain high levels of carbohydrates.
 15. Has been shown in studies to reduce blood pressure.

NOTE: Raisins contain more carbohydrates than a regular grape when the sugar content is more concentrated in the manufacturing process. Raisins contains about 60 percent sugar – therefore you should not eat large quantities of raisins when you can take in excess calories. Raisins are perfect as the natural sweetness in as pastries etc.

There are a number of different kinds of raisins. Raisins are dried grapes are available in a range of varieties. And those that ripen in the sun (they are extra sweet), they are those who are a little more sour. Color wise, from the large dark brown to yellow, and really green. Country is California, South Africa, Chile, Turkey and Iran. What kind you choose is up to you, choose always organic raisins as windscreens belonging to one of the plants are sprayed with the most pesticides.